Algemene voorwaarden

 1. De facturen zijn eisbaar te Heusden - Zolder.
 2. Eventuele opmerkingen omtrent de geleverde prestaties en /of de factuur dienen binnen de 8 dagen en per aangetekende post te worden medegedeeld, zo niet wordt zij geacht integraal te zijn en aanvaard zonder enig voorbehoud.
 3. Al de facturen zijn contant betaalbaar tenzij de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk een andere vervaldatum bepaalt. Bij gebreke van betaling zijn er verwijlintresten verschuldigd a rato van 10 % op jaarbasis te rekenen vanaf de factuurdatum dan wel bij de vervaldatum indien er één werd voorzien.
 4. Bij gebreke van betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum of vervaldatum, is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd a rato van 10 % verrekend op het nog verschuldigde bedrag inclusief BTW, met een minimum van 100 euro. Deze intresten en forfaitaire schadevergoeding zijn automatisch verschuldigd, zonder dat hiervoor een afzonderlijke ingebrekestelling vereist is.
 5. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd en is het Belgisch Recht van toepassing.
 6. De goederen blijven eigendom van BBB tot aan de volledige betaling hiervan. De koper verbindt er zich toe de goederen tot aan de volledige betaling in natura onder zich te houden en deze op geen enkele wijze onroerend te laten worden door bestemming of incorporatie, noch te vermengen met andere onroerende goederen.
 7. Leverings- en plaatsingstermijnen worden slechts als aanwijzing gegeven. De klant kan zich geenszins beroepen op een vertraging in de levering of de plaatsing om een bestelling te annuleren of om een schadevergoeding te eisen.
 8. BBB is in geval van overmacht van iedere verbintenis ontslagen. Als overmacht worden o.a. beschouwd: stakingen, lock-out, vorst, uitzonderlijke regenperiodes, stormschade, overstromingen e.d. bij de BBB of zijn onderaannemers / leveranciers.
 9. Bij uitvoering van de werken worden water en stroom ter plaatsen door de klant (gratis) geleverd. Zo niet worden de kosten ervan aan onze firma terugbetaald. De ruimte waarin moet gewerkt worden dient op voorhand door de klant te worden ontruimd. Alleszins is onze firma niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de inboedel en / of het interieur, evenmin voor desgevallend door werken veroorzaakte stof- en andere overlast.
 10. Bij materiaalkeuze kiest de klant op stalen / monsters die kleur- en structuurverschillen kunnen vertonen. De klant weet dat de uiteindelijke geleverde materialen een benaderende gelijkenis vertonen met de stalen / monsters, en er dus niet identiek aan zijn. Bij bepaalde materialen zit er ook een maattolerantie op, deze is afwijkend met marges en is aanvaardbaar en geeft geen reden tot klacht of inhouding factuur.
 11. Bij komende werken die niet zijn vermeld in de overeenkomst, zullen dan ook bijkomend gefactureerd worden, ook al is hiervan geen schriftelijk bevestiging van de klant gegeven.
 12. Bij bestelling van materialen kan een voorschot gefactureerd worden. Deze dient binnen de 7 dagen voldaan te zijn, netto en zonder korting
 13. BBB heeft het recht de werken op te schorten tot de factuur voldaan is.


website door axento.be